Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten

Opgesteld en vastgesteld te Hoogland op 2 april 2011 en onder nummer KvK: 32167541 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort
door SOCIAL@VISORS – training, opleiding, coaching, supervisie”, Stille Steeg Oost 37, 3823 ZK Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 32167541, hierna te noemen: SOCIAL@VISORS.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SOCIAL@VISORS: de gebruiker die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten op het gebied van training, opleiding, coaching, supervisie of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SOCIAL@VISORS opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.

Overeenkomst: de op schrift vastgelegde overeenkomst tot verlening van Diensten.

Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van training, opleiding, coaching, supervisie of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

De LVSC: Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching.

Partijen: Opdrachtgever, Coachee en SOCIAL@VISORS gezamenlijk

Diensten: de door SOCIAL@VISORS ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden gelegen op de volgende gebieden:

a. Het adviseren en begeleiden van organisaties of organisatieonderdelen inzake deskundigheidsbevordering.
b. Het begeleiden en opleiden van mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zowel individueel als in groepsverband.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door SOCIAL@VISORS in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door SOCIAL@VISORS derden worden betrokken.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS zijn overeengekomen.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SOCIAL@VISORS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke reglementen
SOCIAL@VISORS voert de Diensten uit in overeenstemming met de Gedragscode van de LVSC dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en overeenkomstig het Klachtenreglement van de LVSC dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
Alle door SOCIAL@VISORS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SOCIAL@VISORS is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan SOCIAL@VISORS schriftelijk is bevestigd.
De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS hebben ook een Overeenkomst gesloten indien SOCIAL@VISORS een tussen Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of voor aanvang van de werkzaamheden heeft ontkend.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
Iedere Overeenkomst leidt voor SOCIAL@VISORS tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij SOCIAL@VISORS gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de LVSC zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
In alle gevallen waarin SOCIAL@VISORS dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SOCIAL@VISORS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan SOCIAL@VISORS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SOCIAL@VISORS zijn verstrekt, heeft SOCIAL@VISORS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SOCIAL@VISORS een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van SOCIAL@VISORS op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen SOCIAL@VISORS de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
Wanneer SOCIAL@VISORS de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. SOCIAL@VISORS aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding
SOCIAL@VISORS is behoudens verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. SOCIAL@VISORS draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen SOCIAL@VISORS en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. SOCIAL@VISORS zal dan ook aan niemand – ook niet aan Opdrachtgever – enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of een schriftelijk verslag van te voren heeft ingezien en goedgekeurd.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden behoudt SOCIAL@VISORS zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke SOCIAL@VISORS gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
Alle door SOCIAL@VISORS verstrekte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, syllabi, rapporten, modellen, oefenmateriaal, computerprogramma’s en andere geestesproducten – al dan niet met inschakeling van derden – zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de opdracht en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SOCIAL@VISORS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
SOCIAL@VISORS is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 8: Honorarium en kosten
Het honorarium van SOCIAL@VISORS kan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de SOCIAL@VISORS gewerkte tijdseenheid.
Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
SOCIAL@VISORS kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt. SOCIAL@VISORS heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan SOCIAL@VISORS heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
SOCIAL@VISORS behoudt zich het recht voor in overleg met de Opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling
Facturering door SOCIAL@VISORS zal plaatsvinden aan het einde van elke kalendermaand waarin uitvoering van de Overeenkomst plaatsvond of kosten zijn gemaakt. Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, op een door SOCIAL@VISORS aan te geven wijze. Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden.
Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, dient zij SOCIAL@VISORS hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Voorts is zij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
SOCIAL@VISORS zal van de door haar ingezette derde(n) in het kader van de uitvoering van de Diensten bestede tijd en gemaakte kosten een administratie bijhouden – welke behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs – tot bewijs zal strekken.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden aan SOCIAL@VISORS over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente die op dat moment geldt.
Ingeval van gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn Opdrachtgevers – voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht – hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten
Ingeval SOCIAL@VISORS om haar moverende redenen besluit om een vordering wegens niet-betaling van een of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren is Opdrachtgever – naast de verschuldigde hoofdsom en rente – tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
Onder deze kosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van Euro 250,00.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
SOCIAL@VISORS is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. De maximale aansprakelijkheid van SOCIAL@VISORS is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
Indien door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor SOCIAL@VISORS aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat SOCIAL@VISORS in verband met die verzekering draagt.
SOCIAL@VISORS is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
SOCIAL@VISORS zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SOCIAL@VISORS is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
SOCIAL@VISORS is eveneens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SOCIAL@VISORS is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
De aansprakelijkheid van SOCIAL@VISORS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SOCIAL@VISORS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en SOCIAL@VISORS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SOCIAL@VISORS in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SOCIAL@VISORS meldt.
De Opdrachtgever vrijwaart SOCIAL@VISORS tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS samenhangen.

Artikel 12: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een Overeenkomst met SOCIAL@VISORS wordt aan SOCIAL@VISORS toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal SOCIAL@VISORS uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13: Annulering, opzegging, verzuim
Indien de Overeenkomst of Diensten die daarvan onderdeel uitmaken buiten toedoen van SOCIAL@VISORS niet worden afgenomen op de afgesproken tijdstippen gelden de navolgende annuleringsvoorwaarden:
Trainingen, workshops en aanverwante werkzaamheden:
Annuleren van gereserveerde uren binnen een termijn van 30 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de geannuleerde uren;
Coaching, supervisie en andere begeleidingstrajecten:
Indien Opdrachtgever of de voor de begeleiding aangemelde Coachee een geplande afspraak voor individuele begeleiding tenminste 24 uur voor aanvang annuleert, dan mag de geannuleerde bijeenkomst op een later tijdstip ingehaald worden; aan de annulering zijn dan geen kosten verbonden.
Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang, blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wordt de geannuleerde bijeenkomst ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende tarieven.
Opdrachtgever zal geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag indien de aangemelde Coachee(s) de geplande afspraak verzuimen. Wordt de verzuimde afspraak ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende tarieven.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SOCIAL@VISORS, zal SOCIAL@VISORS in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door SOCIAL@VISORS voor uitvoering van de Overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SOCIAL@VISORS extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst
Indien de Overeenkomst of Diensten die daarvan onderdeel uitmaken buiten toedoen van SOCIAL@VISORS niet zijn afgenomen binnen de in de Overeenkomst gestelde einddatum, is SOCIAL@VISORS gerechtigd 25% van het totale overeengekomen offertebedrag als onkosten te factureren na afloop van genoemde einddatum.

Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

Opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting uiterlijk 14 dagen na schriftelijke aanmaning;
Opdrachtgever dan wel SOCIAL@VISORS enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting – anders dan de onder 1. genoemde – binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;
Surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of SOCIAL@VISORS wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 15: Geschillenbeslechting
Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en SOCIAL@VISORS is Nederlands recht van toepassing.
Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
Als Partijen door middel van mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil, dan zal dit op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin SOCIAL@VISORS gevestigd is.